Záverečný účet Obce

JASENOV

 

a rozpočtové hospodárenie

za rok 2016

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá : Ing..Michal Šabak

 

Spracoval: Mgr. Tatiana Kicová

 

V Jasenove  dňa  19. 5. 2017

 

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa  19. 5. 2017 

 

Schválený: Uznesenie č. 7/2017 zo dňa 15.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet obce za rok 2016

 

 

 

OBSAH :

 

1.        Rozpočet obce na rok 2016

 

2.        Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

 

3.        Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

 

4.        Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2016

 

5.        Tvorba a použitie prostriedkov fondov

 

6.        Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

 

7.        Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

 

8.        Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

 

9.        Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

 

10.    Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

 

11.    Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

a)    štátnemu rozpočtu

b)   štátnym fondom

 

12.    Hodnotenie plnenia programov obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Záverečný účet obce za rok 2016

 

 

1. Rozpočet obce na rok 2016

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2016.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016  obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2015 uznesením č. 30/2015.

 

Zmeny rozpočtu:

-         prvá zmena schválená dňa 3.3.2016 rozpočtovým opatrením      č. 1/2016

-         druhá zmena schválená dňa 30.6.2016 rozpočtovým opatrením  č. 2/2016

-         tretia zmena schválená dňa 15.9.2016 rozpočtovým opatrením   č. 3/2016

-         štvrtá zmena schválená dňa 25.11.2016 rozpočtovým opatrením č. 4/2016

 

Rozpočet obce k 31.12.2016

 

 

 

 

Schválený

rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Skutočnosť

Príjmy celkom

73 760

81 599

86 199,29

z toho :

 

 

 

Bežné príjmy

63 760

71 599

74 526,19

Kapitálové príjmy

 

 

 

Finančné príjmy

10 000

10 000

11 673,10

Výdavky celkom

73 760

81 599

69 072,59

z toho :

 

 

 

Bežné výdavky

57 583

65 422

61 203,77

Kapitálové výdavky

12 397

12 397

4 088,82

Finančné výdavky

3 780

3 780

3 780

Rozpočtové hospodárenie obce

 

 

 

 

 


2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

 

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

81 599

86 199,29

117,8

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 81 599 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume

86 199,29 EUR, čo predstavuje 117,8 % plnenie.

 

1.    Bežné príjmy

 

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

71 599

74 526,19

104

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 71 599 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume

74 526,19 EUR, čo predstavuje  104 % plnenie.

 

a)   daňové príjmy

 

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

66 200

67 805,66

102,4

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  53 487,95

Daň z nehnuteľností                                                          10 559,71

Daň za psa                                                                              379

Daň za užívanie verejného priestranstva                                  31

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad   3 348

 

b)   nedaňové príjmy:

 

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

1 399

1 776,95

126,9

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

 

Z rozpočtovaných 1 399 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 776,95 EUR, čo je 126,9  % plnenie.

 

c)     iné nedaňové príjmy:

 

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

100

60,79

60

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 100 EUR, bol skutočný príjem vo výške 60,79 EUR, čo predstavuje 60 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

 

 

 

d)   prijaté granty a transfery

 

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

3 900

4 882,79

125,1

 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 3 900 EUR bol skutočný príjem vo výške 4 882,79 EUR, čo predstavuje 125,1 % plnenie.

 

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

OU Michalovce

120,24

REGOB, RA

OU Michalovce

55,24

Skladovanie materiálu CO

OU Michalovce

1 141,24

Voľby v roku 2016

ÚPSVaR Michalovce

3 566,07

Aktivačná činnosť

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

 

2.    Kapitálové príjmy:

 

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

0

0

0

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

 

3.    Príjmové finančné operácie:

 

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

10 000

11 673,10

116,7

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 10 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume  11 673,10 EUR, čo predstavuje  116,7 % plnenie.

 

Uznesením obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 11 673,10 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 11 673,10  EUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

 

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

73 760

69 072,59

93,6

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 73 760 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume  69 072,59 EUR, čo predstavuje  93,6 % čerpanie.

 

1.    Bežné výdavky

 

 Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

65 422

              61 203,77   

93,5

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 65 422 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume 61 203,77 EUR, čo predstavuje  93,5 % čerpanie.

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 23 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume

22 893,88 EUR, čo je 97,42 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obce.

 

2.    Kapitálové výdavky

 

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

12 397

                  4 088,82

40,8

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 12 397 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume 4 088,82 EUR, čo predstavuje  40,8 % čerpanie.

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Realizácia nových stavieb – výstavba nového parkoviska.

 

3.    Výdavkové finančné operácie

 

Schválený rozpočet na rok 2016 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

3 780

                  3 780

100

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 3 780 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume 3 780 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 3 780. EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 3 780 EUR, čo predstavuje 100 %.

 

 

 

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

 

 

Hospodárenie obce

 

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

 

 

Bežné  príjmy spolu

74 526,19

Bežné výdavky spolu

61 203,77

Bežný rozpočet

13 322,42

Kapitálové  príjmy spolu

0

Kapitálové  výdavky spolu

4 088,82

Kapitálový rozpočet

-         4 088,82

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

9 233,60

Vylúčenie z prebytku RF

4 054,40

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

9 233,60

Príjmové finančné operácie

11 673,10

Výdavkové finančné operácie

3 780

Rozdiel finančných operácií

7 893,1

Príjmy spolu 

86 199,29

VÝDAVKY SPOLU

69 072,59

Hospodárenie obce

17 126,70

 

 

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2016 v banke a v pokladni bol vo výške 17 126,40 €,

z toho RF 4 054,40.

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 9 233,60 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na : tvorbu rezervného fondu                                                        

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 7 893,10  EUR. navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.                                       

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 13 072  EUR.      

 

Celý zostatok  na účte  17 126,40 EUR po odčítaní RF vo výške 4 054,40 EUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Tvorba a použitie prostriedkov fondov

 

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                      

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2016

250,12

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

                  rozpočtový rok

11 673,10

                - z finančných operácií

 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :   sprátka úveru a parkoviska  

 

3 780

4 088,82

KZ k 31.12.2016

4 054,40

 

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Smernica o použití sociálneho fondu.

 

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2016

  0

Prírastky - povinný prídel -      1,25  %                  

                                 352  

Úbytky   - stravovanie                   

  343,20

KZ k 31.12.2016

8,80

 

A K T Í V A 

Názov 

ZS  k  1.1.2016  v EUR

KZ  k  31.12.2016 v EUR

Majetok spolu

691  949,47

651 265,20

Neobežný majetok spolu

688 348,77

633 382,86

z toho :

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok

0

 

Dlhodobý hmotný majetok

606 947,77

560 223,46

Dlhodobý finančný majetok

73 159,40

73 159,40

Obežný majetok spolu

11 842,30

17 882,34

z toho :

 

 

Zásoby

0

 

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

 

Dlhodobé pohľadávky

0

 

Krátkodobé pohľadávky

167,40

755,94

Finančné účty

11 673,10

11 673,10

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

 

Časové rozlíšenie

 

 

P A S Í V A

Názov

ZS  k  1.1.2016 v EUR

KZ  k  31.12.2016 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

691 949,47

651 265,20

Vlastné imanie

165 597,17

174 218,75

z toho :

0

 

Oceňovacie rozdiely

0

 

Fondy

0

 

Výsledok hospodárenia

165 597,17

174 218,75

Záväzky

27 186,57

23 190,61

z toho :

0

 

Rezervy

500,-

480

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

 

Dlhodobé záväzky

0

8,80

Krátkodobé záväzky

466,57

261,81

Bankové úvery a výpomoci

26 220,-

22 440

Časové rozlíšenie

499 165,73

453 855,84

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

 

Stav záväzkov k 31.12.2016

 

 

 

Druh záväzku

Záväzky celkom k 31.12.2016 v EUR

z toho v  lehote splatnosti

z toho po lehote splatnosti

Druh záväzkov voči:

 

 

 

-   dodávateľom

261,81

 

 

-   zamestnancom

 

 

 

-   poisťovniam

 

 

 

-   daňovému úradu

 

 

 

-   štátnemu rozpočtu

 

 

 

-   bankám

22 440

 

 

-   štátnym fondom

 

 

 

-   ostatné záväzky SF

8,80

 

 

Záväzky spolu k 31.12.2016

22 710,61

 

 

 

Stav úverov k 31.12.2016

 

Veriteľ

 

Účel

Výška poskytnutého úveru

Ročná splátka istiny

za rok 2016

Ročná splátka úrokov

za rok 2016

Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2016

Rok

splatnosti

 

OTP

Rekonštrukcia MK

30 000

3 780

856,05

 

22 440

r. 2022

 

Obec uzatvorila v roku 2015 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu miestnej komunikácie a parkoviska Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022, splátky úveru budú mesačne,  splátky úrokov mesačné.

 

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:  

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a)    celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b)   suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

 

Skutočné bežné príjmy obce a  rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2016:

-       bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12                       65 123 EUR

-       bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12                          0 EUR

Spolu                                                                                                                  65 123 EUR

-       z toho 60 %                                                                                          39 073,80 EUR

-       z toho 25 %                                                                                          16 280,75 EUR

Celková suma dlhu obce k 31.12.2016: zostatok istiny z bankových úverov 22 440 EUR  

 

 

Zostatok istiny k 31.12.2016

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. a)

22 440

65 123

34,4 %

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

 

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2016

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015

§ 17 ods.6 písm. b)

3 780

65 123

5,8 %

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

 

Obec v roku 2016 neposkytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

 

Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

 

a)    štátnemu rozpočtu

b)   štátnym fondom

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

 

a)        Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

 

Poskytovateľ

 

 

  

        - 1 -

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ....

- bežné výdavky

- kapitálové výdavky

- 2 -

Suma  poskytnutých

finančných prostriedkov

- 3 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

- 4 -

Rozdiel

(stĺ.3 - stĺ.4 )

 

 

- 5 -

OU Michalovce

 

120,24

120,24

0

OU Michalovce

 

55,24

55,24

0

OU Michalovce

 

1 141,24

1 141,24

0

ÚPSVaR Michalovce

 

3 566,07

3 566,07

0

b)        Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

 

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu       

 

Obec nepredkladá programový rozpočet.

 

 

Vypracovala:                                                                  Predkladá:

Mgr. Tatiana Kicová                                                      Ing. Michal Šabak

v. r.                                                                                    v. r.

 

 

V Jasenove, dňa 19. 5. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh uznesenia:

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

 

  1. správu hlavného kontrolóra za l. Polrok 2017
  2. stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2016.

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

 

 

  1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad

 

  1. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo

       výške  13 072 

3.   Rezervný fond na kapitálové výdavky  na parkovisko a miestnu komunikáciu