Obec Jasenov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  

Aktuality

Voľba hlavného kontrolóra

 26.03.2015

Obec Jasenov,obecný úrad v Jasenove č.47, 072 42 okr. Sobrance

                                                                                                                       

                                              UZNESENIE č. 7 / 2015                                  

 

zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Jasenove  konaného 20.01.2015.

 

Obecné zastupiteľstvo po prejednaní

 

I. VYHLASUJE

 

v zmysle §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra na 26.03.2015

Voľba sa uskutoční dňa 26.03.2015 o 18.00 v priestoroch zasadačky obecného úradu.

 

II. URČUJE

 

1 / Požiadavky ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:

      A/  Kvalifikačné predpoklady: ukončené úplné stredné vzdelanie

      B/  Iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce

            vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

         - spôsobilosť na právne úkony

         - bezúhonnosť

 

2./  Náležitosti písomnej prihlášky:

        - osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko

        - doklad o bezúhonnosti: výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

        - úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

        - profesijný životopis

        - čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony

        - písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle §11

          zákona č.122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

          niektorých zákonov

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra  písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra - neotvárať“ zašlú na adresu: Obecný úrad Jasenov, Jasenov 47, 072 42 Úbrež najneskôr do 12.03.2015 alebo osobne doručia do 12.03.2015 do 15.00 hod.  t.j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby do podateľne Obecného úradu v Jasenove. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na Obecný úrad alebo dátum doručenia podľa pošty.

 

3./  Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína 01.04.2014

4./  Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok 6%

III. SCHVAĽUJE

 

1./  Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra – tajným hlasovaním.

2./  Kandidát ktorý splní požiadavky na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku

      so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného

      kontrolóra v súlade s § 18 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

      v znení neskorších predpisov.

 

IV. ZRIAĎUJE

 

       Komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného

       kontrolóra a na posúdenie splnenia náležitosti prihlášok jednotlivých

       kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení – všetci poslanci o. z.

       Otváranie obálok sa uskutoční v deň konania voľby hlavného kontrolóra.

       Komisia po otvorení obálok a posúdení náležitosti prihlášok vydá zoznam

       kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra.

 

V. UKLADÁ OBECNĚMU ÚRADU

 

      Zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra

      na úradnej tabuli a na webovej stránke obce.

 

Hlasovanie

za: všetci prítomní

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Ing. Michal Šabak.

starosta obce

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 – 15:30
Utorok: 7:30 – 15:30
Streda: 7:30 – 17:00
Štvrtok: 7:30 – 15:30
Piatok: 7:30 – 14:00

Fotogaléria

Kalendár