Obec Jasenov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  

Aktuality

Oznámenie pre chovateľov psov

 11.07.2019

INFORMÁCIE PRE CHOVATEĽOV PSOV Povinnosti chovateľa psa
 
BESNOTA
 Každý pes starší ako 3 mesiace musí byť zavakcinovaný proti besnote a opakovane  revakcinovaný podľa vakcinačnej schémy použitej vakcíny 
( informáciu o revakcinácii vám poskytne veterinárny lekár, ktorý psa vakcinoval a uvedie ju vo vakcinačnom preukaze)
 Vlastník, alebo držiteľ psa je povinný zabezpečiť bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka a potvrdenie o tomto vyšetrení bezodkladne doručiť poranenému človeku
( vyšetrenie vykoná súkromný veterinárny lekár spolu s poučením chovateľa o ďalšom postupe)
 
ČIPOVANIE 
 Každý pes musí byť najneskôr do veku 12 týždňov, ale vždy pred prvou zmenou vlastníka trvalo označený transpondérom – začipovaný – táto povinnosť platí od 1.9.2018  Pre psov narodených do 31.8. 2018 platí prechodné obdobie – majiteľ musí dať takéhoto psa začipovať najneskôr do 31.10.2019  Prechodné obdobie neplatí, ak  a pes musí byť začipovaný pred zmenou vlastníctva ( predaj, darovanie, umiestnenie v útulku...)  Začipovať psa môže len súkromný veterinárny lekár    

         
Nahlasovanie zmien
 Majiteľ psa je povinný pri zmene vlastníka psa najneskôr do 21 dní odo zmeny nahlásiť údaje o novom vlastníkovi psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára  Majiteľ psa je povinný nahlásiť úhyn registrovaného psa do centrálneho registra spoločenských zvierat do 21 dní od úhynu prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára

Povinnosti chovateľov psov vyplývajúce zo zákona o veterinárnej starostlivosti ( zákon č. 39/2007 Z.z.)
 Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny, udržiavať ho v imunite ( § 17odst. 5)
 Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka a potvrdenie o tomto vyšetrení bezodkladne doručiť poranenému človeku ( § 17odst. 5) 
 
Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400 eur do 1000 eur, ak 
-  nezabezpečí pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace vakcináciu a revakcináciu proti besnote ( §48, odst.5, písm e)  
-  nezabezpečí ako vlastník alebo držiteľ zvieraťa bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka, alebo bezodkladne nedoručí potvrdenie o tomto vyšetrení poškodenému ( §48, odst.5, písm c)
 Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvieraťa alebo držaní zvieraťa zabezpečiť jeho ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické potreby a etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania, a to dodržiavaním požiadaviek na ochranu spoločenských zvierat  ( §22, odst 1) 
 
Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400 eur do 1000 eur, ak
-  vlastník, alebo držiteľ zvieraťa poruší niektoré z ustanovení § 22 zákona č. 39/2007 (ochrana zvierat) a súvisiacich predpisov na úseku ochrany zvierat (§ 48, odst 2-4)
 Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom ( začipovanie) pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat  (§19 odst. 9)
 Označiť zviera transpondérom( začipovať)  môže len súkromný veterinárny lekár (§19 odst. 8)
 Za trvalé označenie psa podľa odseku 9 je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát        (§19 odst. 8)  
 Osoby poberajúce dôchodok a osoby poberajúce pomoc v hmotnej núdzi sú od tejto platby oslobodené na základe predloženého potvrdenia zo Sociálnej poisťovne o poberaní dôchodkových dávok alebo na základe predloženého potvrdenia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poberaní pomoci v hmotnej núdzi.
Za nesplnenie tejto povinnosti orgán veterinárnej správy uloží v zmysle § 48 ods.4/ písm.j pokutu od 300 eur do 800 eur.
 
Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu  50 eur, ak

-  ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie ( začipovanie) psa (§ 48, odst 1)
 vlastník psa je povinný nahlásiť pri zmene vlastníka psa najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa údaje o novom vlastníkovi psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára; údaje je povinná nahlásiť osoba, ktorá prevádza vlastníctvo psa (§37, odst. 2, písm. b), bod 4)
 vlastník psa je povinný nahlásiť úhyn registrovaného psa do 21 dní do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára (§37, odst. 2, písm. b), bod 5)
 
 
Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu  od 300 eur do 800 eur, ak
-  pri zmene vlastníka psa nenahlási údaje o novom vlastníkovi psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa alebo nenahlási úhyn registrovaného psa najneskôr do 21 dní odo dňa úhynu psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára (§ 48, odst 4, písm. j) 
 
Dôležitá legislatíva

 
 Zákon NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
Stanovuje okrem iného požiadavky na zdravie zvierat, ochranu zvierat, ako aj identifikáciu a registráciu zvierat, ako aj sankcie za nedodržanie veterinárnych požiadaviek.
 
 Zákon NR SR č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
Stanovuje niektoré podmienky držania psov, upravuje povinnosti obcí, ako aj povinnosti chovateľov.
 
 Vyhláška MPRV SR č. 123/2007 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá
Stanovuje  podrobnosti o ochrane spoločenských zvierat, požiadavky na chovné zariadenia a špecifické požiadavky na ochranu psov.
 
Zákon č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 184/2018 Z. z. účinný od 01.09.2018
 
               Identifikácia a registrácia zvierat § 19
 
 Identifikácia psa: vlastník je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa pred prvou zmenou vlastníka, najneskôr do 12 týždňov veku  Ak tak neurobí RVPS uloží pokutu 50 €, ktorá je príjmom obce, ale potom povinnosť začipovať psa prechádza na obec  ods. 11 Obec oznamuje vlastníkom psov spôsobom v obci obvyklým povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa
 
Ochrana Zvierat § 22
 
 ods. 10 obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do  karanténnej stanice alebo útulku a to prostredníctvom osoby schválenej na odchyt zvierat  Ods. 11 obec je povinná prevziať túlavé zviera nájdené na území obce a zabezpečuje starostlivosť oň
/ v budúcnosti cca 1 rok obec nadobudne vlastníctvo k zvieraťa a môže vlastníctvo zvieraťa aj bezodplatne previesť na útulok, karanténu/
 Ods.12 ak nálezca odovzdá psa priamo útulku/karanténe, tieto sú povinné upovedomiť príslušnú obec a od 01.09.2019 zaregistrovať túlavé zviera v registri túlavých zvierat   Nahadzovanie do registra túlavých zvierat : útulok/karanténa
       Osoba vyškolená na odchyt zvierat
 Odchyt zvierat môže vykonávať len osoba schválená na odchyt zvierat
-          Nahlási bezodkladne po odchyte zvieraťa túto skutočnosť príslušnej obci
-          Vedie zoznam odchytených túlavých zvierat a údaje o nich
-          Ak neprevádzkuje vlastnú karanténu musí uzavrieť zmluvu s takýmto zariadením o úschove odchytených túlavých zvierat
-          Zaregistruje každé odchytené zviera do registra túlavých zvierat najneskôr do umiestnenia zvieraťa do útulku/karantény
            /karanténa/ útulok je povinná bezodkladne potvrdiť v registri prevzatie psa a zadať aktuálne zmeny údajov o odchytenom zvierati
-          Je povinná každoročne do 31. januára elektronicky nahlásiť príslušnej RVPS počet odchytených túlavých zvierat za predchádzajúci   kalendárny rok
 Karanténa/útulok je povinná pri prevzatí zvieraťa preveriť jeho registráciu. Ak nie sú označené, u psa mačky a fretky zabezpečí označenie transpondérom, u ostatných zvierat opisom. Ak veterinárny lekár rozhodne, že zviera treba zo zdravotných dôvodov utratiť, netreba ho čipovať
 
§ 50 iné správne delikty
Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 400 € do 3500
Ods.1/ písm. aq - neplní povinnosti podľa § 22 ods. 10-16

Jasenovsky ples 2023
03 / 01 / 2024

Jasenovsky ples 2023

Srdečne Vás pozývame na Jasenovský ples, ktorý sa uskutoční 10.2.2024 v Kultúrnom dome. Lístky si môžete zakúpiť na obecnom úrade počas pracovnej doby alebo na čísle +421 915 949 096.


Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 – 15:30
Utorok: 7:30 – 15:30
Streda: 7:30 – 17:00
Štvrtok: 7:30 – 15:30
Piatok: 7:30 – 14:00

Fotogaléria

Kalendár