Kontakt:

Obecný úrad Jasenov
Jasenov 47
073 01Sobrance

056 / 659 62 58
www.obecjasenov.sk
jasenov1@post.sk

 

IČO: 00 325 244
VÚB, a.s.banka
Č. ú. 1400341458 / 0200

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa:

Aktuality | Obecné zastupiteľstvo

29.11.2018

      Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva ,ktoré sa uskutoční dňa 29.11..2018 o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu.

       PROGRAM:

     1. Otvorenie zasadnutia

     2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

     3  Oznámenie výsledkov volibí

     4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

     5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

     6. Príhovor starostu obce

     7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

     8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia oz

     9. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov

    10. Návrh rozpočtu na rok 2019

    11. Diskusiaa a rôzne 

    12. Návrh na uznesenia

    13. Záver.


Jasenovský ples 2019

Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo 29.11.2018 o 17.30 hod.
Voľby do orgánov samosprávy obce
Voľby do orgánov samosprávy obce Jasenov 2018
Dočasné prerušenie dodávky el. energie
Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 13.07.2015
Mikuláš
.
Zabíjačka 2016

Voľba hlavného kontrolóra
Voľba hlavného kontrolóra 26.3. 2015 o 18:00 hod